REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO BASTION W MODLINIE

Właścicielem Parkingu BASTION jest firma „BASTION SECURITY Adam Pasternakiewicz"

z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-160) przy ul.Ledóchowskiego 389/35                 

NIP:531 115 53 51, REGON:368700732

 

Regulamin niniejszy określa warunki umowy przechowania oraz obowiązki jej stron. Użytkownik pojazdu (Składający) przed uiszczeniem opłaty parkingowej zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i go zaakceptować. Uiszczanie opłaty oraz pobranie biletu parkingowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

§ 1

1. Do zawarcia umowy przechowania dochodzi w momencie dokonania rezerwacji przez formularz rezerwacyjny na stronie parkingu

www.parking-modlin-bastion.pl , telefonicznie bądź w momencie wjazdu pojazdu na parking i dokonania opłaty.

2. Przedmiotem umowy przechowania jest wyłącznie samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenia fabryczne.

3. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy najpóźniej na 24 godz. przed planowanym przyjazdem. Zwracamy wtedy 90% wpłaconej kwoty (kwota wpłacona podlega pomniejszeniu z tytułu opłat manipulacyjnych).

 

§ 2

1. Parking jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez wszystkie dni w roku.

2. Parking jest parkingiem strzeżonym, monitorowanym.

3. Odpłatność korzystania z parkingu określa cennik usług parkingowych.

4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów: - przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe.

5. Pojazd może pozostawać na parkingu wyłącznie celem jego parkowania. Bez zgody pracownika parkingu zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej z pojazdu, dokonywania napraw pojazdów, mycia pojazdu itp. W przypadku awarii pojazdu zdarzenie należy zgłosić obsłudze parkingu.

6. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązuje prawo drogowe.

7. W razie potrzeby ruchem na parkingu kieruje obsługa parkingu.

8. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

9. Osobom w stanie nietrzeźwym lub osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających obsługa parkingu może odmówić przyjęcia samochodu na parking lub wydania z niego pojazdu.

 

§ 3

1. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu oraz wykupić kwit parkingowy. Pobrany kwit parkingowy należy zachować i przedstawić przy odbiorze pojazdu. Obsługa parkingu odnotowuje w książce parkingu datę i godzinę przyjęcia, markę i model pojazdu oraz cechy szczególne pojazdu na życzenie klienta.

2. Pojazd należy pozostawić na miejscu wskazanym przez obsługę .

3. Osoba oddająca go na parking ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd i jego zabezpieczenia, a także dowód rejestracyjny

4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się (przed staczaniem się). Ryzyko skutków w tym zakresie ponowi w pełni użytkownik pojazdu, także w stosunku do osób trzecich.

5. Osoba oddająca pojazd na parking zobowiązana jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów alarmowych. W szczególności pozostawiony samochód winien mieć zamknięte i zablokowane wszelkie drzwi, okna i bagażnik, a także włączony alarm (jeżeli go posiada).

6. Użytkownik pojazdu ma obowiązek przed opuszczeniem pojazdu wyłączyć silnik i wszelkie urządzenia, takie jak radio, światła, ogrzewanie postojowe i inne.

7. W pojeździe nie wolno pozostawiać dokumentów tego pojazdu a także: łatwo psującej się żywności, żywych zwierząt, materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych ani innych uznawanych za niebezpieczne.

 

§ 4

1. Użytkownik nie powinien pozostawać na parkingu po wykonaniu czynności związanych z zaparkowaniem samochodu.

2. Jeżeli klient wchodzi na parking w celu zabrania z pojazdu swoich rzeczy powinien powiadomić o tym pracownika parkingu okazać bilet parkingowy oraz dokument tożsamości.

 

§ 5

1. W przypadku zgubienia pokwitowania (biletu parkingowego) pojazd może być wydany wyłącznie po okazaniu pracownikowi parkingu strzeżonego dowodu rejestracyjnego pojazdu, oraz dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

2. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę próbującą odebrać pojazd bez pokwitowania, pracownik parkingu strzeżonego ma obowiązek wezwać policję.

3. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu próby dostania się do wewnątrz samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu osobistego osoby odbierającej pojazd i wypełnieniu odpowiedniego formularza.

 

§ 6

Jeżeli Składający nie zgłosi obsłudze postoju dłuższego niż 7 dni po upływie opłaconego czasu parkowania, obsługa zawiadomi policje w celu skontaktowania się z właścicielem pojazdu. Jeżeli próba kontaktu nie przyniesie żądanych efektów pojazd zostanie usunięty z parkingu na koszt właściciela pojazdu.

 

§ 7

Składający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców, lub jego osoby towarzyszące. Ponosi również odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu.

 

§ 8

1. Przechowawca odpowiada za kradzieże lub uszkodzenie pozostawionych pojazdów, jeżeli zdarzenie powodujące szkodę powstało w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przechowania pojazdu.

2. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz szkody spowodowane przez użytkownika w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu.

3. Przechowawca nie odpowiada za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu.

4. Przechowawca jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

5. W przypadku stwierdzenia zaistniałej szkody roszczenia będą rozpatrywane tylko w przypadku stwierdzenia ich przed wyjazdem z parkingu.

6. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z przyczyn tkwiących w samym pojeździe (np. z tytułu pożaru, który powstał na skutek wadliwej instalacji elektrycznej).

 

§ 9

​1. Reklamacje należy kierować bezpośrednio  na parking BASTION. Reklamacje można składać osobiście, drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną na wskazane adresy e-mail umieszczone na stronie

2. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

3. Parking ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych liczonych od momentu przekazania przez Klienta reklamacji usługi.

 

§ 10

1. W wypadku powstania sporów wynikających z wykonania umowy przechowania właściwy do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy wg siedziby Przechowawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie wnioski i zastrzeżenia prosimy w formie pisemnej składać u obsługi parkingu, która przekaże je do rozpatrzenia.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz zachęcamy do kontaktu.

PARKING STRZEŻONY BASTION MODLIN

​Artur Pasternakiewicz

Zarezerwuj miejsce postojowe – zadzwoń lub napisz:

 

ul. Generała Wiktora Thommée 1
05-102 Modlin

669 163 652

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.